Syriac Catholic Traditions and Traditions from Iraq

Streamed concert from the Cathedral of the Immaculate (Al-Tahera), Qaraqosh (Iraq , UTC + 3)

More about the Al Tahera Church

19 MARCH 2021, 16h00-17h00

REPLAY

Choir directed by P. Duraid Barbar

 

 Program

ܗܰܘ̇ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ

1
ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ 2
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̄ ܝܰܥܩܽܘܒ 3
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ 4
ܬܟܺܝܬܶ ܕܨܠܺܝܒܳܐ ܟܒܰܟܝܰܐ 5
ܩܶܡܠܰܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܶܪܬܶܐ ܕܕܰܐܘܺܝܕ 6
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܳܐ ܫܪܺܝܪܳܐ 7
ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܨܠܺܝܒܳܐ 8
قام عن العشاء (غسل اقدام التلاميذ) 9
ܒܫܶܡܡܰܐ ܕܒܰܐܒܰܐ ܘܒܪܳܢܰܐ 10

 

  1. Haw daṣlibeh ʿal katfeh (He who carried his Cross on His shoulders) – Eastern Syriac Catholic Tradition (from the rite of the burial of the Cross)
  2. Brisheh daṣlibo (On the Cross) – Eastern Syriac Catholic Tradition (from the rite of the burial of the Cross)
  3. Boʿoutho dmor yaʿqoub (Prayer of St Jacob) – Eastern Syriac Catholic Tradition (from the rite of the burial of the Cross)
  4. Bothé dḤasho (The Verses of Sadness Prayer) – Eastern Syriac Catholic Tradition (from the rite of the burial of the Cross)
  5. Tkhithe deṣliwa kbakhya (Marie cries under the Cross) – Popular Chant of the Chaldean Church
  6. Qemla Maryam berted dawid (Marie, the daughter of David rose) – Popular Chant of the Chaldean Church
  7. To Bashlom (Come in Peace, O true sheperd) – Eastern Syriac Catholic (from the rite of the washing of the feets)
  8. Sedro daqbourteh daṣlibo (Sedro of the burrial of the Cross) – Improvisation (rite of the burial of the Cross)
  9. Qama ʿan alʿasha (He rose and left the dinner) – Eastern Syriac Orthodox and Catholic Traditions (from the rite of the washing of the feets)
  10. Bshemma dbaba wbrona (In the name of the Father and the Son) – Popular Chant of the Chaldean Church